سویق ها

سویق ها سویق از مواد اولیه مختلفی تهیه میشود از جمله گندم و جو و یا سویق میوه جاتی چون سیب، سنجد و عناب. سویق های اصلی سویق های گندم و جو هستند.منظور از سویق بیشتر سویق گندم و جو...
بیشتر بخوانید