سرفه

سرفه میتواند از منشا قلبها و یا ریه ها باشد. در حالت معمول سرفه خود درمان است زیرا هربار سرفه کردن پیشگیری از بیماریهایی چون سکته است. با اینحال اگر منشا سرفه عفونت ریه باشد میبایست برای درمانش اقدام کرد...
بیشتر بخوانید